FacebookTwitterGoogle BookmarksRSS Feed

     Tekst jest uzupełnieniem i rozszerzeniem Regulaminu. Dotyczy w szczególności zamieszczania oraz emisji reklamy graficznej i/lub tekstowej na stronach serwisu Masarnia.pl. Określa i precyzuje dopuszczalne rodzaje kreacji reklamowych oraz ich rozmieszczenie na poszczególnych stronach serwisu. Ponadto w regulaminie opisano zasady dotyczące zamawiania oraz realizowania zleceń usług reklamowych.

 


I. Zasady zamiawiania i publikacji reklam wyświetlanych na stronach serwisu Masarnia.pl.

 1. Umiesczenie reklamy w serwisie Masarnia.pl musi być poprzedzone stosownym zamówieniem od Reklamodawcy. 
 2. Zamówienie usługi należy przysłać pocztą elektroniczną nie później niż 3 dni przed planowanym rozpoczęciem emisji reklamy.
 3. W zamówieniu Reklamodawca określa:
  • przedmiot reklamy,
  • adresy strony/stron  internetoweych, do których zamawiana Reklama bedzie kierować,
  • parametry Reklamy (strona serwisu Masarnia.pl, położenie, rozmiar) na podstawie informacji zawartych w Ofercie usług reklamowych,
  • dokładną, planowaną datę rozpoczęcia publikacji Reklamy,
  • planowany okres publikacji Reklamy. 
 4. Redakcja serwisu może sugerować zmianę otrzymanego zamówienia, jeśli:
  • publikacja określonego w zamówieniu typu Reklamy nie jest możliwa w wybranym miejscu i/lub czasie,
  • istnieje rozwiązanie korzystniejsze dla Reklamodawcy (np. nizszy koszt Reklamy lub lepsza jej skuteczność przy niezmienionym czasie emisji).
 5. Wszelkie uzgodnienia dotyczace spraw podanych w p.3 i p.4 mogą być realizowane telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej.
 6. Redakcja serwisu Masarnia.pl nie wykonuje opracowań graficznych (bannerów, animacji, logotypów) oraz nie redaguje tekstowych form reklamowych takich jak linki tekstowe lub artykuły sponsorowane.
 7. Po otrzymaniu od Reklamodawcy materiałów reklamowych, zgodnych z ustaleniami, Redakcja rozpoczyna próbną emisję Reklamy.
 8. Próbna emisja Reklamy może trwać (w zależności od potrzeb) od 3 do 7 dni. W tym czasie Reklamodawca winien uregulować należność za usługę na konto bankowe własciciela serwisu Masarnia.pl.
  Stosowne rozliczenie ze wskazaniem sposobu i terminu zapłaty będzie przesłane drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznejl Reklamodawcy.
 9. Po otrzymaniu należności za usługę wystawiana jest Faktura VAT (data wystawienia zgodna z datą otrzymania przelewu) i wysyłana do Reklamodawcy.
 10. W przypadku zamawiania większych kampanii Reklamowych (długi czas trwania, znaczna wartość) redakcja serwisu Masarnia.pl zaleca podpisanie stosownej umowy.
 11. Redakcja serwisu Masarnia.pl zastrzega sobie prawo do odrzucenia zamówienia w całości lub przesunięcie w czasie jego realizacji, jeśli:
  • nie zostało ono uzgodnione i zaakceptowane przez obydwie strony (serwis Masarnia.pl - Reklamodawca) przed planowanym rozpoczęciem emisji Reklamy,
  • treść materiałów reklamowych lub stron internetowych powiązanych z Reklamą narusza zasady Regulaminu lub obowiązującego prawa,
  • materiały reklamowe nie spełniają wymagań technicznych czym mogą narazić serwis Masarnia.pl na zakócenia lub spowolnienie jego działania.
 12. Redakcja serwisu Masarnia.pl zastrzega sobie prawo do wstrzymania publikacji Reklamy w czasie jej trwania, jeśli:
  • serwis Masarnia.pl nie otrzyma zapłaty za zamówione usługi,
  • okaże się, że treść lub przedmiot Reklamy narusza prawa osób trzecich,
  • okaże się, że Reklama wprowadza w błąd użytkowników Masarnia.pl,
  • okaże się, że Reklama naraża na jakiekolwiek straty użytkowników Masarnia.pl,
  • okaże się, że strony powiązane z reklamą uległy zmianie, a ich traeść narusza Regulamin lub istniejące przepisy prawa.
 13. Administracja serwisu Masarnia.pl monitoruje emisję Reklamy podczas całego okresu jej publikacji starając się zapewnić jej nieprzerwaną widoczność.
 14. Wszelkie, stwierdzone lub zgłoszane przez użytkowników przerwy w funkcjonowaniu stron Masarnia.pl, a wynikające z powierdzonych awarii serwera skutkują automatycznym przedłużeniem emisji Reklam o czas nie krótszy niż 24 godziny.
 15. W czasie trwania publikacji Reklamodawca ma prawo do zmiany treści i wyglądu materiałów reklamowych, przy zachowaniu ich dotychczasowych parametrów technicznych (miejsce wyświetlania, typ kreacji, wymiary, itp.).
 16. Wymiana materiałów reklamowych, o której mowa w p.15 może mieć charakter incydentalny/jednorazowy lub cykliczny - np. raz w miesiacu,
 17. Każdorazowa zmiana, o której mowa w p.15 wiąże się z przysłaniem przez Reklamodawcę nowych materiałów reklamowych (graficznych lub tekstowych) drogą elektroniczną przynajmniej jeden dzień przed planowanym ukazaniem się nowej publikacji.
 18. Wymiana publikowanych materiałów, o której mowa w p.15 nie wymaga jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony Reklamodawcy.
 19. Reklamodawcy przysługuje prawo do przedłużenia okresu publikacji Reklamy o kolejny taki sam okres i zachowanie dotychczasowego miejsca reklamowego, jeśli:
  • chęć przedłużenia reklamy zostanie przysłana pocztą elektroniczną na konto biuro@masarnia.pl lub zostanie zgłoszona telefonicznie nie później niż 7 dni przed zakończeniem bieżącego okresu publikacji,
  • należność za przedłużenie emisji wpłynie na konto bankowe serwisu Masarnia.pl nie później niż w dniu zakończenia bieżącego okresu publikacji reklamy.
 20. Reklamodawcy przysługuje rabat w wysokości 20%, od kwoty kosztów pierwszej publikacji, w przypadku każdorazowego przedłuzenia emisji, o którym mowa w p.19.
 21. Rabat, o którym mowa w p.20 nie przysługuje Reklamodawcom korzystajacym z niektórych akcji promocyjnych, których zasady jednoznacznie określają zakaz łączenia promocji. 

 

II. Typy graficznych oraz tekstowych kreacji reklamowych akcetowanych przez serwis Masarnia.pl.

 1. Wszystkie publikowane kreacje reklamowe (pliki tekstowe,graficzne itp.) muszą być umieszczone na serwerze serwisu Masarnia.pl.
 2. Graficzne kreacje reklamowe mogą być wykonane w różnych technologiach (png, jpg, gif, swf, itp.) jako obrazy statyczne lub animowane.
 3. Redakcja serwisu dopuszcza nastepujące formy reklam jako dostępne zawsze (poniżej podano ich umowne nazwy oraz wymiar/opis):
  • Banner         - 728x90px, 
  • MaxiBanner   - 970x90px,
  • MiniBanner    - 234x60px,
  • SkyScraper   - 160x600px (forma pionowa),
  • Button1       - 160x60px,
  • Button2       - 160x90px,
  • Pole tekstowe - krótki tekst bedący odnośnikiem do strony reklamodawcy lub np. reklamowanego produktu,
  • Artykuł reklamowy - dłuższy tekst, który może zawierać także materiały graficzne oraz multimedialne.
 4. W szczególnych przypadkach i na wyraźne życzenie reklamodawcy, redakcja serwisu Masarnia.pl może dopuszczać inne kreacje reklamowe.
 5. Mając na uwadze wygodę użytkowników Masarnia.pl oraz szybkość działania poszczególnych stron serwisu, redakcja może odrzucić materiały reklamowe, jeśli są one zbyt obciażające dla łącz i przeglądarek internetowych oraz zasugerować modyfikację tych materiałów.

III. Zasady zamawiania oraz publikowania mailingów reklamowych.

 1. Mailing reklamowy jest usługą polegającą na rozesłaniu wiadomości reklamowej, która może zawierać tekst, grafikę oraz linki do stron internetowych.
 2. Mailing reklamowy jest rozsyłany tylko i wyłącznie na konta pocztowe zarejestrowanych użytkowników serwisu Masarnia.pl.
 3. W trosce o komfort osób korzystających z serwisu Masarnia.pl, redakcja serwisu zastrzega sobie możliwość odmowy przeprowadzenia mailingu bez podania przyczyn takiej odmowy.
 4. Zasady zamawiania tej formy reklamy są podobne jak w przypadku reklam wyświetlanych na stronach serwisu Masarnia.pl (p.II).
 5. W zamówieniu należy dodatkowo okreslić dokładną datę i godzinę rozesłania wiadomości reklamowej na konta użytkowników serwisu Masarnia.pl.
 6. Całość materiałów reklamowych związanych z planowanym mailingiem powinna być przekazana do redakcji serwisu Masarnia.pl najpóźniej 3 dni przed planowanym terminem mailingu.
 7. Wykonanie mailingui będzie możliwe jedynie wówczas, gdy:
  • Redakcja serwisu Masarnia.pl wykona mailing testowy, a jego wyniki zostaną zaakceptowane przez reklamodawcę,
  • Reklamodawca dokona przelewu, w kwocie zgodnej z przedstawionym rozliczeniem, na konto bankowe właściciela serwisu Masarnia.pl.
 8. Redakcja serwisu wystawia Fakturę VAT z datą zgodną z terminem wykonania usługi i przesyła ją w formie elektronicznej lub papierowej do reklamodawcy.
 9. Reklamodawcy może przysługiwać rabat (od 20 do 30%) na wykonanie mailingu, jeśli w zamówienie dotyczy więcej niż jednej usługi.
 10.  Rabat, o którym mowa w p.9 nie przysługuje reklamodawcom korzystajacym z niektórych akcji promocyjnych, których zasady jednoznacznie określają zakaz łączenia promocji.

IV. Dostęp redakcyjny do serwisu Masarnia.pl

 1. Serwis Masarnia.pl udostępnia możliwość samodzelnego zamieszczania artykułów w wybranych kategoriach.
 2. Dodawane artykuły mogą zawierać tekst, grafiki oraz materiały multimedialne (audio/video).
 3. Redaktorem dodającym artykuły może zostać zarejestrowany użytkownik serwisu Masarnia.pl, którego zamówienie takiego dostępu zostanie zaakceptowane przez redakcję serwisu Masarnia.pl.
 4. Redakcja serwisu daje użytkownikom możliwość dodawania własnych artykułów na zasaddzie:
  • dostępu komercyjnego - związanego z opłatą abonamentową (miesieczną, kwartalną, półroczną lub roczną) uzgadnianą z Reklamodawcą i uzależnioną od deklarowanej liczby zamieszczanych artykułów oraz kategorii, w której artykuły bedą publikowane,
  • dostępu darmowego - dostęp do usługi nie wymaga żadnych opłat. Jest on przeznaczony dla osób i organizacji działajacych na rzecz przemysłu mięsnego na zasadach non-profit, finansowanych z budżetu państwa lub budżetu organizacji (urzędy, stowarzyszenia, zrzeszenia, organizacje, instytucje naukowe, itp.). Bezpłaty dostęp redakcyjny jest także możliwy w przypadku podmiotów gospodarczych pracujacych na rzecz przemysłu miesnego, a działajacych w obszarach mało znanych na polskim rynku,
  • dostępu zarobkowego - dostęp do usługi umożliwia zarabianie na dodawaniu artykułów w wybranych kategoriach serwisu. Jest przeznaczony głównie dla osób - specjalistów z zakresu całej gamy dziedzin związanych z technologiami stosowanymi w przemyśle mięsnym i spożywczym.
 5. Dodanie artykułu przez użytkownika powoduje jego zapamiętanie w bazie danych serwisu Masarnia.pl lecz nie jest tożsame z jego opublikowaniem.
 6. Opublikowanie artykułu użytkownika następuje po jego zaakceptowaniu przez redakcję serwisu Masarnia.pl.
 7. Artykuł może być edytowany i zmieniany przez użytkownika zarówno przed, jak i po jego opublikowaniu.
 8. Użytkownicy - redaktorzy posiadają dostęp tylko i wyłącznie do artykułów swojego autorstwa.
 9. Dla dodawanych artykułów może być stworzona oddzielna podkategoria obejmująca konkretną tematykę omawianą przez jednego lub kilku autorów.

 V. Wycena usług reklamowych.

 1. Podstawowa zasada ustalania kosztów usług reklamowych w serwisie Masarnia.pl opiera się na cenach za czas publikacji określony w miesiącach.
 2. Miesięczne ceny emisji poszczególnych kreacji reklamowych zależą od:
  • typu kreacji reklamowej,
  • czasu trwania publikacji,
  • położenia na stronach serwisu Masarnia.pl
 3. Jako dokument wyjściowy do wyceny reklam stosowany jest Cennik usług reklamowych.
 4. Podczas wyceny usługi brane są pod uwagę ewentualne, przysługujące reklamodawcy promocje oraz rabaty.

 

 Redakcja Masarnia.pl

Kalendarz

Brak wydarzeń w kalendarzu
Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31