FacebookTwitterGoogle BookmarksRSS Feed

Regulamin Masarnia.pl jest dokumentem określającym sposób działania serwisu Masarnia.pl oraz zasady korzystania z jego usług. Znajomość Regulaminu z pewnością ułatwi wszelkie kontakty na linii Redakcja Masarnia.pl - Użytkownik oraz odpowie na wiele wątpliwości i pytań.

I. Definicje.


II. Postanowienia ogólne.

III. Zasady korzystania z serwisu.

IV. Ogłoszenia.

V. Branżowy Katalog Firm.

VI. Ograniczenie odpowiedzialności Administratora/Właściciela.

VII. Postanowienia końcowe.

 

I. Definicje.

 1. Masarnia.pl - Portal Przemysłu Mięsnego - strona internetowa działajaca w domenie www.masarnia.pl (oraz jej poddomenach) będąca serwisem przeznaczonym dla firm i osób związanych z branżą mięsną. W dalszej części regulaminu zwana Masarnia.pl.
 2. Właściciel - Firma EntrySoft z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim przy ulicy Przechodniej 13/4; email:  biuro@masarnia.pl; tel./fax: 44 6168424; Działalość gospodarcza wpisana do Ewidencji Działalności Gospodarczej pod numerem 5489.
 3. Administrator - osoba (lub grupa osób) odpowiedzialna za poprawne funkcjonowanie serwisu Masarnia.pl.
 4. Redaktor - użytkownik posiadający prawa do zamieszczania i/lub edycji treści artykułów publikowanych w serwisie Masarnia.pl.
 5. Użytkownik - osoba korzystająca z usług Masarnia.pl.
 6. Konto użytkownika - podstawowy zbiór informacji o zarejestrowanym użytkowniku (nazwa/login/hasło/adres e-mail) serwisu Masarnia.pl zgodny z danymi wpisanymi przez Użytkownika podczas Rejestracji.
 7. Rejestracja - procedura zakładania oraz aktywowania konta użytkownika. Rejestracja oraz aktywacja konta jest bezpłatna.
 8. Ogłoszenia - dział serwisu Masarnia.pl.
 9. Branżowy Katalog Firm - dział serwisu Masarnia.pl będący bazą firm bezpośrednio lub pośrednio związanych z polskim przemysłem mięsnym.
 10. Reklama - komercyjne (lub niekomercyjne) usługi reklamowe świadczone przez serwis Masarnia.pl. Zakres oraz zasady usług reklamowych określa Regulamin świadczenia usług reklamowych.
 11. Reklamodawca - zleceniodawca usług reklamowych świadczonych przez Masarnia.pl.
 12. Regulamin - niniejszy regulamin serwisu Masarnia.pl.
 13. Regulamin usług reklamowych - regulamin określajacy zasady zamawiania, publikowania oraz emisji treści reklamowych na stronach serwisu Masarnia.pl. Regulamin definiuje też parametry i wymagania techniczne dla materiałów przeznaczonych do publikacji.

II. Postanowienia ogólne

 1. Aby korzystać z serwisu Masarnia.pl należy posiadać przynajmniej: -dostęp do sieci Internet; -urządzenie elektroniczne spełniające funkcję terminala Internetowego (np. komputer PC, telefon komórkowy, tablet, itp.); -aktualne oprogramowanie przeznaczone do przeglądania Internetu.
 2. Masarnia.pl - Portal Przemysłu Mięsnego jest stroną informacyjną. Z treści zamieszczonych w serwisie można korzystać bez jakichkolwiek opłat.
 3. Obok funkcji informacyjnych Masarnia.pl może świadczyć szereg usług o charakterze reklamowym i promocyjnym. 
 4. Komercyjne usługi świadczone przez serwis Masarnia.pl są szczegółowo opisane w odpowiednich regulaminach świadczenia tychże usług.
 5. Wszelkie znaki towarowe, materiały graficzne lub tekstowe publikowane na stronach Masarnia.pl stanowią wyłączną własność posiadaczy (redaktorów, użytkowników, reklamodawców) i bez ich zgody nie mogą być zmieniane/rozpowszechniane przez innych użytkowników serwisu Masarnia.pl.
 6. Przyjmuje się, iż każdy Użytkownik korzystający z serwisu Masarnia.pl zapoznał się z regulaminami serwisu oraz akceptuje ich postanowienia.
 7. Wszelkie dane Użytkownika mające charakter danych osobowych objęte są odpowiednią ochroną, a zasady i zakres tej ochrony opisuje dokument: Polityka Prywatności.

III. Zasady funkcjonowania serwisu Masarnia.pl oraz warunki korzystania z usług witryny.

 1. Materiały publikowane w serwisie Masarnia.pl muszą być zgodne z polskim prawem oraz obowiązującymi zasadami etycznymi, moralnymi i społecznymi.
  Zasada ta dotyczy w jednakowym stopniu Administratorów, Redaktorów oraz Użytkowników serwisu Masarnia.pl.
 2. Każdy Użytkownik przekazując materiały przeznaczone do publikacji w serwisie Masarnia.pl oświadcza, że jest ich włascicielem lub posiada prawo do ich wykorzystania oraz ponosi pełną odpowiedzialność w przypadku naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich. Jednocześnie udziela nieodpłatnej licencji na ich publikację w serwisie Masarnia.pl.
 3. Administrator serwisu Masarnia.pl zastrzega sobie prawo odmowy publikacji materiałów przekazanych przez Użytkownika, jeśli nie spełniają one zasad określonych w niniejszym regulaminie lub innych regulaminach usług świadczonych przez Masarnia.pl.
 4. Administrator serwisu Masarnia.pl zastrzega sobie prawo odmowy publikacji  (lub jej  wstrzymania/zablokowania) jeśli okaże się, że publikowany materiał narusza przepisy prawa, wprowadza w błąd lub naraża na szkody innych użytkowników serwisu.
 5. Portal może zawierać odnośniki do różnych stron w sieci Internet jeśli są one zgodne z polskim prawem, a ich treść jest związana (bezpośrednio lub pośrednio) z tematyką Masarnia.pl.
 6. Niektóre informacje mogą być ukryte dla Użytkownika, który nie posiada swojego konta lub nie jest aktualnie zalogowany na stronie Masarnia.pl.
 7. Konto Użytkownika zawiera tylko niezbędne informacje potrzebne do zalogowania się w serwisie (lnazwa, login, hasło, adres poczty e-mail).
 8. Dodatkowe dane teleadresowe mogą być pozyskiwane np. na potrzeby związane z wystawieniem Faktury VAT, koniecznością zawarcia umowy dotyczącej świadczenia usług przez serwis Masarnia.pl, a ich przekazanie jest dobrowolne.
 9. Każdy zarejestrowany Użytkownik powinien należycie chronić swoje dane potrzebne do zalogowania (login, hasło) aby ustrzec się przed nieuprawnionym zamieszczeniem jakichkolwiek materiałów w jego imieniu przez osobę nieuprawnioną.
 10. Zakładając Konto, użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną wiadomości wysyłanych przez Administratora lub innych użytkowników serwisu Masarnia.pl. Wiadomości te mogą mieć charakter:-zapytań (odpowiedzi) dotyczących zamieszczonych Ogłoszeń/Reklam; -informacyjny; -reklamowy, będący częścią działań marketingowych Masarnia.pl.
 11. Konto Użytkownika może być skasowane przez Administratora Masarnia.pl na wyraźne żądanie Użytkownika. Żądanie takie można zgłosić pocztą elektroniczną pod adres  biuro@masarnia.pl posługując się adresem e-mail podanym podczas rejestracji.
 12. Konto Użytkownika może być skasowane/zablokowane jeśli Administrator stwierdzi przekroczenie zasad określonych w regulaminach serwisu Masarnia.pl.
 13. Administroator zapewnia nieprzerwane działanie serwisu Masarnia.pl, a wyjątkiem mogą być sytuacje awaryjne lub związane z aktualizacją oprogramowania Masarnia.pl. Wszelkie przerwy techniczne związane z aktualizacją oprogramowania będą wykonywane w czasie niskiej oglądalności stron Masarnia.pl.
 14. Informacje na temat błędnego działania Masarnia.pl, a także informacje na temat naruszeń zasad zawartych w regulaminach lub normach prawnych, można zgłaszać drogą elektroniczną na adres biuro@masarnia.pl, telefonicznie lub przy pomocy odpowiedniego formularza, jeśli taki jest dostępny.
 15. Chęć otrzymania Faktury VAT za usługi świadczone przez Masarnia.pl, użytkownik powinien zgłosić drogą elektroniczną na konto biuro@masarnia.pl.

IV. Ogłoszenia.

 1. Jest to dział serwisu Masarnia.pli pozwalający użytkownikowi na dodawanie własnych ogłoszeń, które są publikowane na stronach Masarnia.pl.
 2. Treść oraz materiały zamieszczone w ogłoszeniach muszą spełniać wymagania podane w p.III Regulaminu.
 3. Możliwość dodania ogłoszenia posiada zarejestrowany użytkownik serwisu Masarnia.pl po zalogowaniu w portalu.
 4. Publikacja ogłoszenia jest możliwa jedynie po jego zatwierdzeniu przez redakcję (Administratora) serwisu Masarnia.pl.
 5. Zamieszczanie oraz publikowanie ogłoszeń jest bezpłatne, a Użytkownik ma możliwość korzystania z opcji płatnych związanych z publikacją swoich ogłoszeń.
 6. W przypadku opcji płatnych, należność jest obliczana automatycznie, a płatność może być wykonana w sposób jaki sugeruje odpowiedni skrypt serwisu ogłoszeniowego.
 7. Każde ogłoszenie może być edytowane tylko i wyłącznie przez Użytkownika będącego jego włascicielem.
 8. Użytkownik - właściciel ogłoszenia może otrzymywać wiadomości od serwisu Masarnia.pl związane z publikacją (lub jej zakończeniem) ogłoszenia.
 9. Przez zakończeniem publikacji ogłoszenia, użytkownik ma możliwość przedłużenia jego emisji na kolejny, taki sam okres.
 10. Redakcja Masarnia.pl zastrzega sobie prawo do odmowy lub wstrzymania publikacji ogłoszenia, jeśli okaże się, że treści w nim zawarte stoją w sprzeczności z Regulaminem.

V. Branżowy Katalog Firm.

 1. Jest to dział serwisu Masarnia.pl będący bazą danych teleadresowych firm związanych w sposób bezpośredni lub pośredni z przemysłem mięsnym.
 2. Katalog został zbudowany w oparciu o dane ogolnie dostępne w sieci Internet oraz w oparciu o wpisy zamieszczane przez Użytkowników serwisu Masarnia.pl.
 3. Wpis do katalogu jest darmowy, ale może posiadać opcje płatne.
 4. Treść oraz materiały zamieszczane w poszczególnych wpisach muszą spełniać wymagania podane w p.III Regulaminu.
 5. Jeden użytkownik lub jedna firma może dodać wiele wpisów katalogowych stanowiących informację np. o jej filiach, oddziałach lub sklepach firmowych.
 6. Każdy wpis może być dodany/edytowany przez zarejestrowanego (i zalogowanego) Użytkownika - właściciela wpisu.
 7. Wpis w Branżowym Katalogu Firm może być opublikowany po jego zatwierdzeniu przez Administratora serwisu Masarnia.pl.
 8. Redakcja Masarnia.pl zastrzega sobie prawo do odmowy lub wstrzymania publikacji wpisu, jeśli okaże się, że treści w nim zawarte stoją w sprzeczności z Regulaminem.

VI. Ograniczenie odpowiedzialności Administratora/Właściciela.

 1. Administrator/Własciciel serwisu nie odpowiada za prawdziwość i rzetelność informacji zawartych w materiałach dodawanych przez użytkowników zarejestrowanych w serwisie Masarnia.pl.
 2. Serwis Masarnia.pl nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne straty wynikające z podejmowanych działań, decyzji czy transakcji zawieranych na podstawie treści serwisu Masarnia.pl, a w szczególności treści ofert zamieszczanych przez Użytkowników.
 3. Administrator nie odpowiada za przerwy w emisji stron Masarnia.pl wynikające z przyczyn losowych, poważnych awarii, klęsk żywiołowych lub innych okoliczności, na które nie posiada żadnego wpływu.
 4. Administrator nie odpowiada za jakiekolwiek szkody Użytkownika, wynikające z niewłaściwego (niezgodnego z Regulaminem lub obowiazującym prawem) korzystania z usług serwisu Masarnia.pl.
 5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku szkód Użytkownika powstałych w wyniku nieuprawnionego dostępu do jego konta przez osoby nieodpowiedzialne, niepełnoletnie lub nieuprawnione.

 VII. Postanowienia końcowe.

    W sprawach, których Regulamin nie uwzlędnia mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. Zmiany niniejszego Regulaminu mogą być dokonywane tylko i wyłacznie przez Administratora i będą zwiazane ze zmianą obowiązujących przepisów prawa lub uruchomieniem dodatkowej usługi (lub usług) w serwisie Masarnia.pl.

 Redakcja Masarnia.pl

Kalendarz

Brak wydarzeń w kalendarzu
Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31