FacebookTwitterGoogle BookmarksRSS Feed

w sprawie działań  Inspekcji Weterynaryjnej w zakresie obrotu i stosowania produktów leczniczych weterynaryjnych. W marcu 2013 r.
Główny Lekarz Weterynarii zlecił Wojewódzkim Lekarzom Weterynarii przeanalizowanie sytuacji związanej z obrotem produktami leczniczymi weterynaryjnymi prowadzonym na terenie każdego z województw.  

     W oparciu  o  uzyskane wyniki  Główny Lekarz Weterynarii  zdecydował  o  rozpoczęciu w całym kraju szeroko zakrojonej akcji, której celem było przeprowadzenie niezapowiedzianych kontroli w wybranych zakładach leczniczych dla zwierząt.  Zaplanowano do skontrolowania blisko 500 lecznic weterynaryjnych, w których na dużą skalę prowadzony jest obrót produktami leczniczymi weterynaryjnymi, w tym antybiotykami. Niezapowiedziane kontrole lecznic rozpoczęły się w ostatnim tygodniu czerwca 2013 roku i są w dalszym ciągu prowadzone.


Do chwili obecnej na zlecenie Głównego Lekarza Weterynarii przeprowadzono 136 kontroli doraźnych. W kolejnych 27 przypadkach trwają działania kontrolne. W zakończonych dotychczas kontrolach, inspektorzy przeprowadzający kontrole stwierdzili uchybienia w 95 skontrolowanych zakładach leczniczych dla zwierząt. Najczęściej stwierdzane nieprawidłowości, dotyczyły w szczególności nierzetelnego prowadzenia dokumentacji lekarsko – weterynaryjnej. Utrudnia to identyfikację leczonych zwierząt, ocenę prawidłowości postępowania lekarsko – weterynaryjnego jak również uniemożliwia weryfikację dawkowania oraz ilości antybiotyków, pozostawianych w gospodarstwach w celu kontynuacji leczenia zwierząt. Nierzetelne prowadzenie w/w dokumentacji, poza utrudnianiem inspektorom oceny obrotu detalicznego produktami leczniczymi weterynaryjnymi, może świadczyć o przypadkach praktykowania leczenia „przez telefon”, bez diagnozy i potwierdzenia konieczności podania antybiotyków. 

W 21 zakładach leczniczych dla zwierząt stwierdzono nieprowadzenie bieżącej dokumentacji lekarsko-weterynaryjnej oraz dokumentacji obrotu detalicznego produktami leczniczymi weterynaryjnymi. W oparciu o wykryte nieprawidłowości podjęto decyzję o unieruchomieniu 1 zakładu leczniczego dla zwierząt, zgłoszono do organów ścigania 41 przypadków o popełnieniu przestępstwa, natomiast w 61 przypadkach skierowano zawiadomienia do Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej oraz wydano 61 zaleceń pokontrolnych i 28 decyzji administracyjnych. 2

Ponadto Główny Lekarz Weterynarii zalecił wojewódzkim i powiatowym lekarzom weterynarii dokonywanie kontroli krzyżowych w gospodarstwach utrzymujących zwierzęta hodowlane, w których opiekę lekarsko – weterynaryjną sprawowały lecznice, w których wykryto nieprawidłowości. Dotychczas przeprowadzono kontrole 402 ferm drobiu, 154 ferm trzody chlewnej, 135 ferm bydła, 38 ferm o profilu mieszanym i 2 ferm zwierząt futerkowych. Stwierdzono w szczególności brak przechowywania dokumentacji lekarsko – weterynaryjnej, pojedyncze przypadki nieprawidłowości w łańcuchach
żywnościowych oraz nieudokumentowaną obecność produktów leczniczych weterynaryjnych w 2 gospodarstwach. Sprawy zostały przekazane do wyjaśnienia przez organy ścigania. We wszystkich kontrolowanych gospodarstwach nie stwierdzono obecności niezarejestrowanych produktów leczniczych weterynaryjnych ani surowców farmaceutycznych.
Kontrole lecznic weterynaryjnych oraz kontrole krzyżowe gospodarstw trwają w dalszym ciągu. W miesiącu październiku planowane jest skontrolowanie kolejnych 60 lecznic oraz około 400 gospodarstw hodowlanych.

Kalendarz

Brak wydarzeń w kalendarzu
Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Weterynaria - linki